Sosiale krav ved vareanskaffelser

Leverandører til Oslo kommune forplikter seg til å respektere grunnleggende menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden for risikoutsatte vareleveranser i kommunens kontrakter.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Oslo kommune forventer at leverandører har en risikobasert tilnærming til etisk handel, og arbeider aktivt med å redusere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i hele leverandørkjeden. Det innebærer blant annet å utarbeide etiske retningslinjer eller tilsvarende for egen virksomhet og leverandørkjeden, ha rutiner for arbeidet med etisk handel, samt prioritere og gjennomføre kontrolltiltak avhengig av risikonivået.

Etterlevelse av sosiale kontraktsvilkår følges opp regelmessig blant annet gjennom egenrapportering, oppfølgingsmøter, stikkprøver og revisjoner.

Tips til leverandører for etterlevelse av sosiale krav (PDF 0,1MB).

Les mer om Oslomodellen.

Systematisk risikovurdering

Kommunens standardkontrakter gir oss adgang til å gjennomføre kontroller og revisjoner både hos hovedleverandøren og deres underleverandører inkludert produksjonsenhetene.

Vi gjennomfører risikovurderinger for å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILO kjernekonvensjoner, og iverksetter tiltak som skal forbedre arbeidsforholdene i leverandørkjeden og redusere risiko for fremtidige brudd.

Der risikoen for brudd er særlig høy kan kommunen også benytte kvalifikasjonskrav i anskaffelsesprosessen for å sikre at leverandører som deltar i konkurransen er i stand til å oppfylle etiske krav i kontrakten. For å bli kvalifisert til konkurransen kreves det at leverandøren har et kvalitetssikringssystem. Systemet må gjøre det mulig å følge opp arbeidet systematisk og verifisere etterlevelse av etiske krav i hele leverandørkjeden og dokumentere sporbarhet for varene i kontrakten.

Medlem i FN Global Compact

Kommunen har sluttet seg til FN Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar, og skal drive sin anskaffelsesvirksomhet i tråd med ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Prinsippene er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, International Labour Organization (ILO) kjernekonvensjoner som setter minimumsstandarder i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Oslo kommune støtter rettferdig handel

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011. For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.