Ny folkehelsestrategi

Folkehelse er et viktig satsingsområde i Oslo kommune, og nå jobbes det med å utarbeide en ny folkehelsestrategi for Oslo. Strategien skal gjelde for alle kommunens virksomheter og ha fokus på et systematisk folkehelsearbeid og en bærekraftig samfunnsutvikling. Strategi og veivalg i ny folkehelsestrategi skal følge opp kommunens folkehelseutfordringer, føringer fra planstrategien og innspill fra en rekke aktører.

Medvirkning

For tiden gjennomføres det medvirkningsprosesser med ulike grupper innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, FoU- miljøer og kommunens virksomheter. Strategien skal sendes ut på høring i månedsskiftet august-september, og ferdigstilles i løpet av 2023. 

Kontakt

Kontaktpersoner for arbeidet er Hildegunn Brattvåg i byrådsavdeling for helse, endre og innbyggertjenester hildegunn.brattvåg@byr.oslo.kommune.no og Linnéa Johansson i Helseetaten linnea.johansson@hel.oslo.kommune.no