Gi innspill til høringsutkast - Styringsdokument for gjenåpning av bekker og elver i Oslo kommune

Vann- og avløpsetaten har, sammen med Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten revidert styringsdokumentet ‘Prinsipper for gjenåpning av bekker og elver’ fra 2015.

Formålet med dokumentet er å sette rammer for arbeidet med gjenåpning av vassdrag i Oslo kommune slik at vi oppnår de målene kommunen har satt oss for arbeidet:

  • God tilpasning til klimaendringer
  • Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
  • Økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse

Dokumentet gir føringer for hvordan målene som kommunen har vedtatt og satt seg kan nås i enkeltprosjektene ved formgivning og materialbruk, økologisk tilrettelegging, vannkvalitet, klimatilpasning, dimensjonering og sikring mot flomskader. Det gir forslag til såkalte effektmål og indikatorer for prosjektene, det vil si hvilke konkrete resultater ønsker vi å oppnå.

Dokumentet omhandler også det tverretatlige samarbeidet som er nødvendig for at målet om å gjenåpne flest mulig av Oslo lukkede bekker skal nås.
Versjonen som nå sendes på høring er uten illustrasjoner, kart og bilder. Dokumentet vil få en mere tiltalende visuell utforming ved publisering. Vi vil innarbeide mottatte innspill i dokumentet og publisere den på kommunens nettsider etter høringen.

Styringsdokumentet fra 2015 inneholdt en liste over konkrete lukkede strekninger med poengsum som anga betydning gjenåpning av strekningen ville ha for å oppnå målet for gjenåpning. Denne listen er ikke medtatt i dette dokumentet. Det foretas en ny gjennomgang av mulige strekninger som skal vurderes gjenåpnet i forbindelse med arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen og vil være en del av høringen av kommuneplanen som også behandles politisk.

Vi ber om eventuelle tilbakemeldinger og innspill til dokumentet innen 31.01.2022.

Med hilsen
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Les hele styringsdokumentet her: Styringsdokument - Gjenåpning av bekker og elver i Oslo kommune (PDF)

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon

Postadresse

Postboks 4704 Sofienberg, , 0506 OSLO