Høring av utredninger for sirkulær økonomi og avfallshåndtering

"Faggrunnlag for sirkulær økonomi i Oslo" og "Utredning for utslippsfri avfallshåndtering" er på høring. Frist for innspill er 15. august 2022.

I «Faggrunnlag for sirkulær økonomi» er det foreslått hvordan kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape arbeidsplasser, økt verdiskaping og betydelige klima- og miljøgevinster.

«Utredning med tiltak for utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering i Oslo» utgjør en del av «Faggrunnlag for sirkulær økonomi». Hvordan kan Oslo øke materialgjenvinningsgraden til minimum 65 prosent, og samtidig ivareta målet om at avfallshåndteringen skal være tilnærmet uten direkte utslipp av klimagasser i 2030? Utredningen gir forslag til konkrete tiltak og virkemidler innen avfallsområdet for husholdningsavfall, kommunalt avfall og næringsavfall.

Vi ber om at høringsuttalelser refererer så langt det er mulig til konkrete punkter i dokumentene. Spørsmål om høringen kan rettes til oss ved seksjonsleder Kari Anne Sølvernes på telefon 90 65 29 88 eller på e-post karianne.solvernes@reg.oslo.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for å sende innspill er mandag 15. august 2022.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke har mottatt høringen direkte fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Høringssvar merkes med saksnummer 21/11700 og sendes til postmottak@reg.oslo.kommune.no, eller som post til Renovasjons- og gjenvinningsetaten, postboks 14 Vollebekk, 0516 Oslo.