Klimaetaten

Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Samtidig skal Oslo bli klimarobust for å i størst mulig grad tåle uønskede konsekvenser av klimaendringene. Nå har Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et faggrunnlag for klimastrategi mot 2030.

Faggrunnlaget til klimastrategien er en fornying og justering av klima- og energistrategien som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2016 og klimatilpasningsstrategien som ble vedtatt av bystyret i april 2015. Klimaetaten har hatt faggrunnlaget på høring. Tilbakemeldingene fra næringslivet, organisasjoner og befolkningen var mange, gode og konkrete. Nå er de 75 høringsinnspillene gjennomgått og faggrunnlaget er justert og oppdatert.

Faggrunnlaget til klimastrategien er basert på et kunnskapsgrunnlag som også er laget av etaten. Utdypning av de foreslåtte satsingsområdene, ytterligere begrunnelser og kilder finnes i kunnskapsgrunnlaget.

Faggrunnlag for Oslos Klimastrategi mot 2030 (PDF, 12 MB)
Kunnskapsgrunnlag for satsingsområder, oppdatert 08.04.2019, Klimastrategi 2030 (PDF 5,2MB)

Byrådet har på bakgrunn av faggrunnlaget laget forslag til en ny klimastrategi for Oslo, byrådssak 214/19. Følg saken videre her

Underlagsrapporter til kunnskapsgrunnlaget

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo – CICERO (PDF, 1,6MB)
Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 – CICERO (PDF, 4,6MB)
Forbruksbasert klimaregnskap for Oslo kommune – Asplan viak (PDF, 1,9MB)
Teknologitrender i transportsektoren – SINTEF (PDF, 0,4MB)
Klimaregnskap for arealbrukssektoren i Oslo – NIBIO 

I tillegg er arbeidet basert på Klimaetatens klimasårbarhetsanalyse for Oslo.

Høringsinnspill til faggrunnlaget

Oversikt over alle høringsinnspill til faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030