Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Youngs gate 2-4 – Oppstart av forhandlinger

EBY starter opp forhandlinger med Thongård AS vedrørende utbyggingsavtale for Youngs gate 2-4, gnr. 208 bnr. 827 og 829.

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av gate og park. For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201601954.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. Merk henvendelsen med saksnummer 17/2900.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Kontaktperson ved spørsmål:

Andreas Tangen Grøstad, telefon: 996 23 748.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.