Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ullveien 12 – oppstart av forhandlinger

Oslo kommune, ved Eiendom- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med TH. Haugsvei AS / OBOS Nye Hjem AS vedrørende utbyggingsavtale for Ullveien 12, gnr. 33 bnr. 18.

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av kjørevei, fortau og turvei. For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201500243.
Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.
Merk henvendelsen med saksnummer 17/2877.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas Tangen Grøstad, telefon: 996 23 748.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.