Til rettighetshavere på Bygdøy

Varsel om ekspropriasjon etter pbl. § 16-2.

I medhold av oreigningslova § 12. 2 ledd varsles med dette mulige rettighetshavere om ekspropriasjon av rettigheter på eiendommene Dronninghavnveien 2B (gnr./bnr. 2/742), Dronninghavnveien 2 C-G (gnr./bnr. 2/1091), Mellbyedalen (gnr./bnr. 2/1090), Huk Aveny 5B (gnr./bnr. 2/31), Huk Aveny (gnr./bnr. 999/1), Huk Aveny 1 (gnr./bnr. 2/23), i Oslo kommune for gjennomføring av gjeldende reguleringsplan S-4726 for Villaområdet ved Langviksbukta – Huk Aveny – Dronningen – Områderegulering blandet formål av 12.06.2013. I.h.t. reguleringen planlegges det å etablere kyststi på strekningen Dronninghavnveien-Dronninga/Kongelig Norsk Seilforening på østsiden av Bygdøy i Bydel Frogner. Saksnummeret til reguleringssaken er: 200809350.

Tiltakshaver for etablering av kyststi vil være Oslo kommune v/Bymiljøetaten. Tiltaket går frem av formålsavgrensningen og er markert med grønt langs vannet i kartutsnittet under (trykk på lenken for å se hele kartutstnittet):

Tiltaket går frem av formålsavgrensningen og er markert med grønt langs vannet i kartutsnittet.

Merknader

Frist for eventuelle uttalelser er seks uker fra kunngjøringsdagen, 6. juni 2023.

Merknader kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 22/5332».

Selv om det varsles om ekspropriasjon av rettigheter ønsker Oslo kommune en minnelig løsning med aktuelle rettighetshavere.

Kontaktinformasjon

Justin Winston van der Pol
Telefon

Vedlegg

Vedlegg 1 Utfyllende informasjon om ekspropriasjonsvarsel og kunngjøring (PDF)
Vedlegg 2 Kunngjøring i Aftenposten, Dagsavisen og Norsk Lysningsblad 25.04.2023 (PDF)
Vedlegg 3 Brosjyren «Etiske retningslinjer ved grunnerverv» (PDF)
Vedlegg 4 Brosjyren «Grunnerverv i Oslo kommune» (PDF)