Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Peter Møllers vei 8-14 - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omfatte bl.a. deler av Lille Løren park og gatetun.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Lørenvangen Utvikling AS vedr. utbyggingsavtale for Peter Møllers vei 8-14, gnr. 83 bnr. 94.

Utbyggingsavtalen vil omfatte bl.a. deler av Lille Løren park og gatetun. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Henvendelser merkes med "Peter Møllers vei 8-14"

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Birger Weld
  • Tlf. 476 71 474