Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler på Sagene

Oslo kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtaler for Treschowsgate 16 og Sandakerveien 56.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med: 

  • Scandinavian Development AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Treschowsgate 16. Planen fremmes i to alternativer: bolig/skole. Utbyggingsavtaleforhandlingen gjelder boligalternativet. Planen gjelder gnr. 222 bnr. 193, gnr. 222 bnr. 9 og gnr. 999 bnr. 143. 

Treschows gate 16

  • Sandakerveien 56 AS ved Scandinavian Development  AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sandakerveien 56. Planen gjelder gnr. 224 bnr. 343.

Sandakerveien 56Utbyggingsavtalene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur knyttet til reguleringsplanene.

Ved enighet vil de fremforhandlede avtalene bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene

Innspill kan rettes skriftlig til

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Merk henvendelsen med saksnummer:

  • Treschowsgate 16: 15/3766
  • Sandakerveien 56: 15/766

Kontaktpersoner ved spørsmål

  • Anders L. Solheim, tlf. 469 65 588
  • Elin Reitan Øyehaug tlf. 992 58 064

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 17-4 første ledd.