Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Mortensrud felt 18 – Varsel om oppstart av detaljregulering

Hensikten med arbeidet er å regulere området til bolig, park og torg.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med å detaljregulere arealet mellom Mortensrudveien, Gamle Bygdevei og Hans Breiens vei i bydel Søndre Nordstrand. Arealet omfatter gnr./bnr. 180/539, samt del av gnr./bnr. 180/1 og 180/550.

Arealet omfatter gnr./bnr. 180/539, samt del av gnr./bnr. 180/1 og 180/550.

Hensikten med arbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, bypark og torg. Dette er i tråd med planprogram og veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Mortensrud. Forslaget til omregulering er også i tråd med gjeldende kommuneplan for Oslo, der området er avsatt til bebyggelse og anlegg, og fremtidig og eksisterende grønnstruktur. 

Arealet som er tenkt utviklet til boliger er i dag uregulert. Arealet som skal utvikles til bypark og torg er delvis uregulert og delvis regulert til annet veiareal og felles avkjørsel.

For mer informasjon om saken, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnr. 201905048

Dette varselet er i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8.  

Frist for innspill/merknader til planarbeidet er 18. juni 2020. Inspill kan sendes inn via e-post eller post. Merk henvendelsen med "19/342 – Mortensrud felt 18"

Kontakt

Julie E. Biørn
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no