Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Låveveien 70 - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bl.a. opparbeidelse av fortau.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om med JM Norge AS vedr. utbyggingsavtale for Låveveien 70, gnr. 144 bnr. 1085.

Utbyggingsavtalen vil omfatte bl.a. opparbeidelse av fortau. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Henvendelser merkes med "Låveveien 70"

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Birger Weld
  • Tlf. 476 71 474