Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Diakonhjemmet

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Diakonveien 14 – Diakonhjemmets østre del
I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Det norske Diakonhjem om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Diakonveien 14 – Diakonhjemmets østre del, gnr. 39 bnr. 3 m.fl.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i tilknytning til Diakonhjemmet, herunder bidrag til opparbeidelse av ny T-banestasjon ved Diakonhjemmet (Diakonhjemmet stasjon). Ved enighet vil den fremforhandlede avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
Merk henvendelsen med saksnummer 15/3107

Kontaktperson ved spørsmål

Anders L. Solheim, tlf: 469 65 588