Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Vitaminveien 11 på Storo

Iht. plan og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Thon Storo ANS om gjennomføring av reguleringsplan for Vitaminveien 11.

Reguleringsplan foreligger i 4 alternativer til politisk behandling. Reguleringsplanen er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 201002948.

Forslag til utbyggingsavtale er fremforhandlet for planalternativ 3 og 4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring for oppgradering av del av Vitaminveien, inkludert kryss og fortau, samt oppgradering av del av Gunnar Schjelderups vei med fortau.

Utbyggingsavtale med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses her eller hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Vi gjør oppmerksom på at vedlegg 12 – 14 ikke ligger på nett, men firmaattester som dokumenter signaturberettiget vil bli lagt ved signert avtale.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnr. 15/125.

 

Høringsfristen var mandag 4. mai 2015.

 

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Hans Jørgen Wetlesen tlf. 02180

Åshild Øverland tlf. 02180

Vedlegg

Utbyggingsavtale Vitaminveien 11 planalternativ 3

Utbyggingsavtale Vitaminveien 11 planalternativ 4

Vedlegg 1 Planforslag politisk behandling plankart alt 3

Vedlegg 1 Planforslag politisk behandling plankart alt 4

Vedlegg 2 Reguleringsbest oversendt politisk behandling alt 3

Vedlegg 2 Reguleringsbest oversendt politisk behandling alt 4

Vedlegg 3 Eiendommen

Vedlegg 4 Kartskisse offentlige tiltak

Vedlegg 5 Kartskisse realytelse GS vei

Vedlegg 6 Kartskisse arealoverdragelse vit_veien

Vedlegg 7  Kartskisse arealavståelse realytelse

Vedlegg 8 realytelse fortau_annen veigrunn 05.03.2015

Vedlegg 9 Området Storo 18.02.2015

Vedlegg 10 Kostnadsoppstilling av totalt bidrag for Vitaminveien 11

Vedlegg 11 Mal Garantierklæring