Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - Løren: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn Lørenveien 55-65

Løren: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Lørenveien 55-65

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Lørenveien Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Lørenveien 55-65.

Reguleringsplan foreligger i to alternativer til politisk behandling. Reguleringsplanen er tilgjengelig i PBEs saksinnsyn, saksnr. 200701620 dokument 163.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Lørenveien langs planområdet, gangvei i Lørenvangen mellom Lørenveien og Alnabanen, samt andel av Løren aktivitetspark med flerbrukshall.

Utbyggingsavtale, høringsbrev og liste over høringsinstanser er lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
merk henvendelsen med saksnr. 14/3405
Høringsfrist: 5. mai 2015

Kontaktpersoner ved spørsmål: Margrethe Pran tlf. 452 68 451

Vedlegg

Utbyggingsavtale for Lørenveien 55-65

Høringsliste Lørenveien 55-65 (L)(814981)

Kart offentlig ettersyn - Lørenveien 55-65 (L)(814976)

Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale - Lørenveien 55-65(høringsbrev)

Vedlegg 1 Veiledende plan for det offentlige rom - forslag til politisk behandling 20.06.2014 (L)(814644)

Vedlegg 2 Usikkerhetsanalyse VPOR Løren og Økern 28012015 (L)(814645)

Vedlegg 3a Reguleringsplankart Lørenveien 55-65 alt. 1 (L)(814646)

Vedlegg 3b Reguleringsbestemmelser Lørenveien 55-65 alt. 1 (L)(814647)

Vedlegg 4a Reguleringsplankart Lørenveien 55-65 alt. 2 (L)(814648)

Vedlegg 4b Reguleringsbestemmelser Lørenveien 55-65 alt. 2 (L)(814649)

Vedlegg 5 Kartskisse Eiendommen (L)(814650)

Vedlegg 6 Kartskisse arealer som skal overdras OK (L)(814651)

Vedlegg 7 Kartskisse Lørenveien (L)(814652)

Vedlegg 8 Firmaattest Lørenveien Utvikling AS (L)(814653)

Vedlegg 9 Fullmakt fra Lørenveien 59-65 AS vedlagt firmaattest (L)(814654)