Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - Ensjø: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn – Grenseveien 61

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommu­ne og JM Norge AS, vedrørende gjennomføring av regulerings­plan for Grenseveien 61, gnr. 122 bnr. 183 i Oslo kommune. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av utvidelse av Tiedemannsparken, opparbeidelse av Vestre bekke­drag som friområde (tilrettelagt for åpning av Hovinbekken), til­støtende fortau mot Gladengveien samt andel av Gladengveien mellom Bertrand Narvesensvei og Grenseveien.

Høringsfrist: 18.11.2015

Eventuelle merknader til utvyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Merk henvendelsen med saksnummer 13/3575

Kontaktpersone ved spørsmål

Elin Øyehaug, telefon 992 58 064

Vedlegg

Utbyggingsavtale Grenseveien 61

Vedlegg 1 Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR), vedtatt av Oslo bystyre den 28.2.2007.

Vedlegg 2 Usikkerhetsanalyse av 16.4.2010, Holte Consulting AS

Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart for Grenseveien 61

Vedlegg 4 Kartskisse gnr. 122 bnr. 183– Eiendom I

Vedlegg 5 Skisseprosjekt BYM

Vedlegg 6 Kostnadsoverslag realytelser (utarbeidet av BYM)

Vedlegg 7 Utregning av kontantbidrag

Vedlegg 8 Kartskisse – realytelser

Vedlegg 9 Reguleringsplan for Ensjøveien/Gladengveien, vedtatt 20.06.2007, sak 215

Vedlegg 10 Kartskisse - overdragelse av arealer fra JM til OK

Vedlegg 11 Bekreftet firmaattest for JM Norge AS

Vedlegg 12 Kopi av avtalen med KLP om overdragelse av eiendom