Til innhold
Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring - Ensjø: Oppstart av detaljregulering av Grenseveien 91, samt deler av Grenseveien 73 og 95

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Grenseveien 91, samt deler av Grenseveien 73 og 95, gnr. 130, bnr. 123, 78 og 193 i Oslo kommune. Planen vil også omfatte Grønvoll allé. 

Området er i dag regulert til industri. Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for ny skole og park. Veien er tatt med for sikre hensiktsmessig utforming i forhold til nye funksjoner. Grønvoll gård er bevaringsverdig og vil bli vurdert regulert til næring eller offentlig eller privat tjenesteyting, som f.eks. barnehage. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Kart over området som skal omreguleres.

Forslagstiller er Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/Hille Melbye Arkitekter AS.

Eventuelle spørsmål og innspill kan sendes til:

Hille Melbye Arkitekter AS v/Kari Stamnes
E-post: firmapost@hmark.no
Postadresse: Hausmannsgate 16, 0182 OSLO
Kontaktperson ved spørsmål: Kari Stamnes, tlf.  91 84 12 01

Frist: 17. september 2015

Mer informasjon om byutviklingsprosjekt Ensjøbyen.