Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring av flere nei-vedtak

Det meldes til tidligere leietakere i flere leiegårder at kommunal forkjøpsrett ikke benyttes. Adressene for leiegårdene er listet opp nedenfor.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har mellom 24.11.19 og 05.12.19 fattet vedtak om ikke å benytte forkjøpsrett i forbindelse med følgende overdragelser av leiegårder med samme eier.

Bjørn Farmannsgate 8   (overdratt 22.12.2016)
Bogstadveien 13            (overdratt 09.03.2010)
Bogstadveien 13            (overdratt 22.12.2016)
Bogstadveien 13            (overdratt 19.10.2017)
Bogstadveien 40            (overdratt 22.12.2016)
Bogstadveien 40            (overdratt 19.10.2017)
Bogstadveien 42            (overdratt 22.12.2016)
Bogstadveien 42            (overdratt 19.10.2017)
Fossveien 15                  (overdratt 22.12.2016)
Fossveien 15                  (overdratt 29.09.2017)
Fossveien 15                  (overdratt 19.10.2017)
Holsts gate 11A og 11B  (overdratt 22.12.2016)
Holsts gate 11A og 11B  (overdratt 19.10.2017)

Hva er forkjøpsrett?

Dersom en leiegård selges har kommunen forkjøpsrett til leiegården. Forkjøpsretten benyttes på vegne av leietakerne som bor i gården på det tidspunktet leiegården selges, eller av kommunen selv. Selger og kjøper av en leiegård har plikt til å melde inn salg av leiegårder til kommunen.

Oslo kommune har mottatt meldinger om overdragelser av leiegårder som ligger noe tilbake i tid. Det er av den grunn vanskelig å finne frem til de leietakerne som var bosatt i leiegårdene på tidspunktet for overdragelse. Oslo kommune kunngjør derfor vedtakene.

Begrunnelsen for vedtakene er:

Alle leiegårdene har samme eier og ble på de aktuelle tidspunktene overført internt i konsernet. Oslo kommune anser derfor eiendomsretten til leiegårdene som overført mellom selskap med samme eierinteresser. Det følger av Oslo kommunes instruks for forkjøp etter leiegårdsloven, punkt 3, at kommunen ikke benytter forkjøpsretten i slike tilfeller.

Frist for å klage:

De leietakerne som bodde i en av de ovennevnte leiegårdene på tidspunktet for overdragelse, har rett til å klage på vedtaket innen 06.01.20.

Mer informasjon:

Dersom ett eller flere av vedtakene ønskes tilsendt, kan Eiendoms- og byfornyelsesetaten kontaktes på postmottak@eby.oslo.kommune.no eller på telefon 21 80 21 80.