Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 8.2.2016: Vedtak om ekspropriasjon - for Bjørnveien 109 og Holmenkollveien 57

Vedtak om ekspropriasjon - av rettigheter og forhåndstiltredelse for gjennomføring av reguleringsplan for bygging av skole for Bjørnveien 109 og Holmenkollveien 57

Den 21.01.2016 i sak 1004/16 fattet byrådet følgende vedtak:

  1. Oslo kommune eksproprierer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2, 1. ledd, for gjennomføring av reguleringsplan S-4716, villaklausuler og andre bestemmelser som omhandler bebyggelsens høyde, utforming og plassering med videre, og som er til hinder for bygging av skole på eiendommene gnr. 33, bnr. 177 og gnr. 33, bnr. 203.
     
  2. Oslo kommune søker Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tillatelse til forhåndstiltredelse jf. oreigningsloven § 25, 1. ledd, 1. setning.
     
  3. Byutviklingsbyråden delegeres myndighet til å begjære og gjennomføre skjønn for fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen.

For mer informasjon

Vedlegg 1 - Protokoll fra byrådets møte 21.01.2016 (PDF 356KB)

Vedlegg 2 - Byrådssak 1004/16 (PDF 5,3MB)

Vedlegg til byrådssak 1004/16 finnes her: www.oslo.kommune.no/sru/default.asp  
Legg inn Bjørnveien 109 i øverste søkefelt kalt «Sakstittel».

Klage

I henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 28, 2. ledd, kan vedtaket påklages.

Frist for klage er den 4. mars 2016 jamfør fvl. § 29.

En eventuell klage sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten
v/ Cecilie Due
Postboks 491 Sentrum
0105 Oslo

Dersom klagen inneholder nye opplysninger eller informasjon om omstendigheter som kan endre grunnlaget for byrådets vedtak, oversender Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) klagen til byrådet med innstilling om å omgjøre vedtaket,jamfør fvl. § 33, 2. ledd. Det er opp til byrådet å avgjøre om vedtaket skal omgjøres eller ikke.

Dersom EBY vurderer klagen til ikke å inneholde nye opplysninger eller informasjon om andre omstendigheter som endrer grunnlaget for byrådets vedtak, oversendes klagen direkte til Fylkesmannen som da er rette klageinstans. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

For nærmere opplysninger kan Cecilie Due kontaktes på telefon 924 20 365 eller e-post postmottak@eby.oslo.kommune.no.