Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 8.2.2016: Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale på Økern

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter opp forhandlinger med Økern Sentrum ANS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Økernveien 145 m.fl. (gnr. 123 bnr. 681 m.fl.), Økern senter. 

Utbygging på Økern skal i nødvendig grad forankres i utbyggingsavtaler i tråd med Kommuneplanen i Oslo punkt 7.

Utbyggingsavtale for Økernveien 145 m.fl. vil blant annet omfatte opparbeidelse av veiareal, gang- og sykkelveier og gangbroer over blant annet Ring 3 til Løren. Den fremforhandlede avtalen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. 

Innspill

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Merk henvendelsen med saksnummer 14/3044.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner ved spørsmål: Margrethe Pran, tlf: 452 68 451, eller Lars Marius Hestnes Olsen, tlf: 46 66 05 34

Vedlegg

Kart Økern senter