Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 28.09.16: Brobekkveien 54-68 m. fl. – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Forslag til utbyggingsavtale om gjennomføring av reguleringsplan for Brobekkveien 54-68 m. fl. er fremforhandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 28. oktober.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har fremforhandlet et forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Brobekkveien 50 AS.

Brobekkveien 50 AS er eid av Aspelin Ramm Utvikling AS og skal gjennomføre reguleringsplan for Brobekkveien 54-68 m. fl. 

Avtalen bygger på reguleringsplanen

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av deler av Brobekkveien og Vollebekkveien, friområder, torg, gatetun og gang- og sykkelveier på Vollebekk.

Reguleringsplanen som utbyggingsavtalen bygger på, foreligger i ett alternativ. Reguleringsplanen ble sendt fra Plan- og bygning­setaten (PBE) til politisk behandling 18.11.2015.

Reguleringsplanen er tilgjenge­lig i PBEs saksinnsyn – saksnummer 201307352

Kart over området

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
Postadresse: Postboks 491 Sentrum 0105 Oslo.
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 13/3433.

Frist for innspill

Høringsfrist: 28. oktober 2016

Kontaktperson ved spørsmål: A. Alexander Liland
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Avtalen varsles i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. 

Vedlegg

Utbyggingsavtalen er også lagt ut til offentlig ettersyn og kan leses hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).