Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 25.05.2016: Ensjø/Helsfyr – utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og KS Fyrstikkalleen 1.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det om at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og KS Fyrstikkalleen 1.

Utbyggingsavtalen gjelder finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak i foreslått reguleringsplan for Fyrstikkalleen 1 på Ensjø/Helsfyr. Reguleringsplanen for Fyrstikkalleen 1 er for tiden til politisk behandling, se saksnummer 201306670 i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside.

Utbyggingsavtalen med vedlegg er også lagt ut til offentlig ettersyn hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Krohgs gate 16 (kl. 08.00-15.30).

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
 • Merk henvendelsen med saksnummer «Fyrstikkalleen 1 sak 15/1662»

Høringsfrist: 25.06.2016

Kontaktperson hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten: A. Alexander Liland.

Dokumenter

 • Fyrstikkalleen 1 - utbyggingsavtale signert av utbygger før offentlig ettersyn
 • Vedlegg 1: Ensjø – Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (forslag)
 • Vedlegg 2: Ensjø – Oppdatert usikkerhetsanalyse av de offentlige tiltakene (Offentlig version)
 • Vedlegg 3: Planforslag til politisk behandling - detaljregulering
 • Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for Fyrstikkalleen 1 m. fl. 
 • Vedlegg 5: Planforslag – Markering av "eiendommen" før og etter planendring
 • Vedlegg 6: Sammenstilling reguleringskart (revidert planforslag) og eiendomskart
 • Vedlegg 7.1: Ensjø – Kommunal infrastruktur, Fyrstikkalleen 1, gatesnitt Fyrstikkalleen, regulert gatesnitt 
 • Vedlegg 7.2: Ensjø – Kommunal infrastruktur, Fyrstikkalleen 1, gatesnitt Svovelstikka, regulert gatesnitt 
 • Vedlegg 7.3: Ensjø – Kommunal infrastruktur, Fyrstikkalleen 1, gatesnitt Svovelstikka, bevart eksisterende grøntrabatt og trær
 • Vedlegg 8: Notat, beregning av kostnad – Gang- og sykkelvei med kulvert
 • Vedlegg 9: Garantierklæring - påkravsgaranti
 • Vedlegg 10Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret