Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 24.06.2016: Varsel om oppstart av detaljregulering – Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Oslo kommune foreslår å bygge et nytt alders- og sykehjem på Majorstuen.

Oslo kommune foreslår å rive eksisterende Majorstutunet bo- og behandlingssenter i Trudvangveien 38 for å bygge et nytt alders- og sykehjem i 8 etasjer, som tilfredsstiller nye krav og med plass til flere beboere.

Som del av planen skal del av tilstøtende gangvei vurderes opparbeidet til gatetun. Områdets endelige avgrensning vil bli avklart i forbindelse med planarbeidet.

Oppstarten av privat detaljregulering for gnr/bnr 38/325 og del av 38/326 (gangvei) kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. I tillegg berøres muligens deler av veiareal på gnr/bnr 999/572 og 38/17. Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hille Melbye Arkitekter AS.

Send spørsmål

Spørsmål eller innspill kan sendes til:
Hille Melbye Arkitekter AS v/ Kristin Sande
E-post: kristin.sande@hmark.no

Frist

Send innspill før 21. august 2016.

Se saksdokumenter

Se også