Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 11.05.2016: Skullerud – Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Avtalen dreier seg om opparbeidelse av Olaf Helsets vei som strøksgate og kabling av høyspentlinjen på Skullerud.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, starter forhandlinger om utbyggingsavtale med BAJ eiendom AS for oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene i forslag til detaljregulering for Johan Scharffenbergs vei 91-93, gnr. 168 bnr. 71 og 44 på Skullerud.

Utbyggingsavtalen dreier seg om oppfyllelse av rekkefølgekrav i planforslaget – i den forbindelsen opparbeidelse av Olaf Helsets vei som strøksgate og kabling av høyspentlinjen innenfor hensynssonen på Skullerud. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål eller innspill til forhandlingene kan rettes til:

Kontaktperson ved spørsmål: