Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kunngjøring 02.05.2016: Grorud sentrum - Oppstart av planarbeid og nytt planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av planprogram for Grorud sentrum. Høringsfristen er 13. mai 2016.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide nytt planprogram for området ved Grorud sentrum. I 2013 ble det utarbeidet og vedtatt planprogram for et mindre området. Årsaken til nytt planprogram er ny kommuneplan for Oslo med krav om felles planlegging for et større område.

Målet med planprogrammet er å vurdere hele Grorud sentrum under ett, legge til rette for en mer bymessig utvikling og styrke Grorud sentrum som et lokalsentrum og kollektivknutepunkt. Planprogrammet skal sikre samarbeid mellom grunneiere og bidra til helhetlig planlegging og utvikling av Grorud sentrum. Utvidet planområde vil gi et bedre grunnlag for å avklare gateroms-, byroms- og bebyggelsesstruktur, samt teknisk, grønn og sosial infrastruktur.

Dokumenter

Høringsfrist 13. mai

Spørsmål, innspill og merknader til planarbeidet sendes til

Rambøll Norge AS v/Kirsten Østensjø Kørte,

Pb 427 Skøyen

0213 Oslo.

E-post: kirsten.korte@ramboll.no.

Merk med «Planprogram, Grorud sentrum».