Innspurten 2/Grenseveien 84 – Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS og Stor-Oslo Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Innspurten 2/Grenseveien 84, gnr./bnr. 130/158 og gnr./bnr. 130/12.

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no eller
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
Merk henvendelsen med «Innspurten 2, sak 16/431».

Kontaktperson ved spørsmål:
Alexander Liland,
e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no