Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Huken, Ammerudveien 300 – Varsel om utvidelse av planområdet

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for Huken i Bydel Grorud. Formålet er å oppheve gjeldende regulering til skiløyper for Lillomarka arena og tilbakeføre området til Marka. Et løype nett med tilsvarende lengde etableres i det tidligere uttaksområdet i Huken. Utvidelsen bidrar til å sikre eksisterende skogsterreng i Marka og en mer kompakt utbygging av idrettsanlegget Lillomarka arena. Dette varselet gjelder kun utvidelsen av planområdet, se skravert område på kart. Vi ber om innspill knyttet til utvidelsen av planområdet.

Se kart (JPG 1,5MB)

Reguleringen av Huken ble varslet igangsatt 20.04.2017 og et offentlig møte ble avholdt på Ammerud skole 27.04.2017. Huken ligger i Marka og er eid av Oslo kommune. Hovedformålet i planforslaget vil være grønnstruktur i samsvar med kommuneplanens arealdel og markaloven. Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre området til Marka og tilrettelegge for friluftsliv som bidrar til gode natur-, kultur- og idrettsopplevelser.

Innspill til utvidelsen av planområdet

Innspill til utvidelsen av planområdet sendes innen 16. mars 2018 til:

Asplan Viak v/ landskapsarkitekt Åsmund Stendahl, Postboks 337, 0101 Oslo eller

E-post: asmund.stendahl@asplanviak.no