Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Huk Aveny 35, Vikingtidsmuseet – Oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Statsbygg for Huk Aveny 35, Vikingtidsmuseet, gnr. 2 bnr. 282. Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av vei, sykkelvei, fortau samt avbøtende tiltak for berørte eiendommer.

Se mer i Saksinnsyn, saksnummer 201409196

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varsel er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

 

Innspill til forhandlingene sendes:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Merk henvendelsen med "saksnummer 18/682"

Kontaktperson ved spørsmål: