Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Holmlia senter - oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil omhandle bl.a. opparbeidelse av torg og offentlig gang/-sykkelvei.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Obos Forretningsbygg AS vedr. utbyggingsavtale for Holmlia senter, gnr. 185 bnr. 66 og 85, samt gnr. 191 bnr. 6.

Utbyggingsavtalen vil omfatte bl.a. opparbeidelse av torg og offentlig gang/-sykkelvei over eiendommen. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.
  • Henvendelser merkes med "Holmlia senter"

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni nr. 71 § 17-4 første ledd.

Kontaktperson ved spørsmål:

  • Birger Weld
  • Tlf. 476 71 474