Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Hoffsveien 47-49 – oppstart av forhandlinger

Forhandlingene vil handle om oppgradering av kjørevei, gang- og sykkelvei og annet veiareal.

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), starter opp forhandlinger med OBOS Nye Hjem AS om utbyggingsavtale for Hoffsveien 47-49, gnr. 32 bnr. 640 og 988.

Utbyggingsavtalen vil omfatte oppgradering av kjørevei, gang- og sykkelvei og annet veiareal. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
  • E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Merk henvendelsen med saksnummer 17/2400

Kontaktperson ved spørsmål

  • Andreas Tangen Grøstad, tlf. 996 23 748