Haraldrudveien 20 m.fl. - Kunngjøring om planprogram til offentlig ettersyn

Målet med planprogrammet er å videreutvikle Haraldrud som kommunens viktigste område for renovasjons- og gjenvinningsinfrastruktur.

Planprogram for Haraldrudveien 20 m.fl.

Oslo kommune ønsker å omregulere Haraldrudveien 20 m.fl. fra forretning, kontor, industri og offentlig bygning til renovasjonsformål. Eiendoms- og byfornyelsesetaten er forslagsstiller på vegne av Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Hensikten er å videreutvikle Haraldrud som kommunens viktigste område for renovasjons- og gjenvinningsinfrastruktur. Dette inkluderer mulig etablering av ettersorteringsanlegg for restavfall, omlastestasjon for matavfall og glass/metall, logistikksenter for farlig avfall, gjenbruksstasjon, nødvendige driftsfunksjoner og andre funksjoner som naturlig hører sammen med formålet.

Det skal etableres et grøntdrag langs Haraldrudveien, og vurderes å etablere en ny tverrgate mellom Haraldrudveien og Brobekkveien.

Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes, fordi det omfatter mer enn 15.000 m2 nærings-/industribebyggelse. Plan- og bygningsetaten har vurdert at det må utarbeides nytt planprogram som skal erstatte Planprogram for Haraldrud (2016).

Planområdet er markert med stiplet linje i illustrasjonen nedenfor. Klikk på bildet for større format.

Planområde Haraldrud

Planprogrammet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og kan leses via Plan- og bygningsetatens «Si din mening» eller saksinnsyn på saksnummer 201114057.

Innspill

Innspill eller spørsmål til planprogrammet sendes innen 28.11.2023 til:
Asplan Viak AS v/ Marit Langslet, marit.langslet@asplanviak.no, Postboks 337 Sentrum, 0101 Oslo, eller Plan- og bygningsetatens «Si din mening».

Informasjonsmøte

Det holdes et åpent informasjonsmøte om planprogrammet onsdag 08.11.2023 kl. 18:00 i Renovasjons- og gjenvinningsetatens lokaler i Haraldrudveien 20.