Grorud sentrum - varsel om offentlig ettersyn av planprogram og veiledende plan for offentlige rom (VPOR)

Målet med planprogrammet er å sikre en helhetlig utvikling av Grorud sentrum, med gode møteplasser, flere boliger og et styrket næring-, handels- og kulturtilbud.

Grunneierne i Grorud sentrum har i samarbeid med Oslo kommune laget et forslag til planprogram for Grorud sentrum.

Hva er et planprogram?

Grorud sentrum skal utvikles over mange år gjennom ulike reguleringsplaner. For at utviklingen skal skje på en helhetlig måte, er det utarbeidet et planprogram som gjelder for hele Grorud sentrum. Planprogrammet viser et hovedgrep for utviklingen og beskriver hvilke utredninger som må gjennomføres i senere reguleringsprosesser, samt hvordan medvirkning skal sikres.

Planprogrammet inneholder i tillegg en veiledende plan for offentlige rom (VPOR). VPOR viser hvilke gater, plasser og grøntområder som skal etableres eller oppgraderes og hvilke kvaliteter disse skal ha.

Planprogrammet med VPOR legges til grunn for kommunens saksbehandling når de enkelte eiendommene skal utvikles, og gir derfor viktige, overordnede føringer for Grorud sentrum.

Planområdet er merket med striplet linje:

Illustrasjon planområdet

Planalternativer

Planprogrammet viser to hovedalternativer for framtidig utvikling av Grorud sentrum:

  • Alternativ 1a er grunneiernes forslag og viser en utvikling med oppgradering av grøntområder, gater og torg, ny bussterminal, barnehage og ny gangbro over Trondheimsveien, nye næringsbygg og ca. 550 nye boliger.
  • Alternativ 2 er likt alternativ 1a med unntak av at høyder på den foreslåtte bebyggelsen er redusert og at det er vist en annen plassering av ny barnehage. Alternativet viser nye næringsbygg og ca. 360 nye boliger.

I tillegg til de to hovedalternativene er det vist et alternativ (1b) hvor gjennomgangstrafikken ledes bort fra Trondheimsveien slik at veien kan nedgraderes. Dette gir noe større utviklingsmuligheter for tomtene som ligger nærmest Trondheimsveien, men er ellers likt som alternativ 1a.

Planprogrammet med VPOR kan sees på www.asplanviak.no/kunngjoringer og i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn på saksnummer 201605618.

Innspill

Du kan laste ned alle plandokumentene og sende inn dine innspill via Oslo kommunes nettsider: innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening. Frist for å sende inn innspill til planprogrammet og VPOR er 27. februar 2023.

Innspillene kan du også sende inn via e-post eller post til fagkyndig for planprogrammet i Asplan Viak:

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med fagkyndig på telefon 982 30 061.

Informasjonsmøte

Det blir informasjonsmøte om planprogrammet mandag 23. januar kl. 19.00 på Grorud skole (Grorudveien 4). På møtet stiller representanter fra bydelen, grunneierne og Oslo kommune for å
informere om planen og svare på spørsmål.

Workshop/medvirkning

Bydel Grorud inviterer alle som ønsker å delta til en workshop for å få innspill og kommentarer til ulike tema i planprogrammet. Workshopen gjennomføres i Kultursalen i Grorud flerbrukshus
(Grorudveien 7) onsdag 25. januar kl. 19.00. Velkommen!