Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Furuset felt S7 og BT1 – Varsel oppstart om detaljregulering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med å detaljreguler felt S7 og BT1 i områdederegulering for Furuset.

Felt S7 er i dag regulert til sentrumsformål. Felt BT1 er regulert til boligbebyggelse og barnehage. Planområdet omfatter også del av felt K1 (Bygata), del av felt K2 (Granstangen) og del av felt S10 – sentrumsformål (Søren Bulls vei 29).

Hensikten med arbeidet er og konkretisere plangrepet i områdereguleringen og legge til rette for ny boligbebyggelse med utadrettet næring mot fremtidige bygate og barnehage på felt BT1. I tillegg legge til rette for å etablere Bygata og nytt kryss mellom Granstangen og Bygata. Løsningen for Bygata og Granstangen vil avvike fra områderegulering pga. veitekniske hensyn. Formålsgrensen mellom K1 (Bygata) og S10 (Søren Bulls vei 29) kan også endres for å oppnå mer hensiktmessing plassering av veiene.

Kart over Furuset felt S7 og BT1Furuset felt S7 og BT1

For mer informasjon om saken se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201814325.

 

Dette varslet er i henhold til plan- og bygningslovens §§12-13 og 12-8.

 

Spørsmål, merknader eller innspill sendes innen 23. august 2019 til:

Kristin Jarmund Arkitekter, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo eller firmapost@kj-a.no

eller kontakt Simon Løvdal på telefon 22 92 60 79, e-post sl@kj-a.no