Ensjø - Varsel om oppstart av detaljregulering

Hensikten med arbeidet er å sikre opparbeidelse av en gangforbindelse for allmennheten i henhold til intensjonene i "Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø" (VPOR Ensjø).

Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med å detaljregulere området rundt del av sentral tverrforbindelse på Ensjø mellom turvei D2 og Hovinveien.

Hensikten med arbeidet er å sikre opparbeidelse av en gangforbindelse for allmennheten i henhold til intensjonene i "Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø" (VPOR Ensjø). Det eksisterer en gangforbindelse i området i dag, men den er privat og smalere enn føringene i VPOR Ensjø.

For mer informasjon om saken, se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer: 202111365.

Planområdet er markert med striplet linje i kartutsnittet nedenfor.

Planområdet
Planområdet. Bilde: Oslo kommune

Dette varselet er i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8.

Merknader

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er 5. juni 2022.
Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med 21/3299.

Kontakt

Annie Mette Riis,
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no