Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ekelyveien 15 og 17, Risbakken 1 – Varsel oppstart av detaljregulering

Ris kirke og menighetshuset med barnehage skal omreguleres til faktisk bruk. Eiendommen er i dag regulert til bolig og skal omreguleres til kirke, barnehage, gravlund.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skal på vegne av Gravferdsetaten starte opp planarbeid for regulering av Ris kirke med kirkegård og menighetshuset med barnehage, Ekelyveien 15 og tilgrensende veiarealer i Ekelyveien, Risalléen, Risbakken og Slemdalssvingen.

Det er behov for å utvide grav- og urnelunden ved Ris kirke. Den tidligere presteboligen i Ekelyveien 15 vurderes revet for å etablere nytt gravfelt.

Ris kirke med kirkegård og menighetshuset med Rishagen menighetsbarnehage er i dag regulert til bolig. Arealene planlegges regulert til faktisk bruk som allmennyttige formål: kirke, religiøs virksomhet, barnehage, grav- og urnelund. Grav- og urnelunden vil få hensynssone for bevaring av naturmiljø og Ris kirke vil reguleres til bevaring av kulturminne.

For mer informasjon se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201710722.

Frist

Frist for innspill er 19. mars 2018.

Kontakt

Innspill til planarbeidet sendes innen 19. mars til:

COWI AS

Kristina Frestad Jørgensen

E-post

Spørsmål til planarbeidet må merkes med saksnummer 15/2713

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Hernan Bedregal Vasque

Mobilnummer
993 81 015

E-post