Ekebergveien 1B med flere - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Ekebergveien 1 AS for gnr. 233 bnr. 103. 

For mer informasjon se saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201902191.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 første ledd. 

Innspill til forhandlingene kan sendes til Eiendoms- og byfornyelsesetaten via post eller e-post. Merk saken med «Sak 21/5294».

Kontakt

Arne Kristian Boiesen
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Telefon 21 80 21 80