Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Doktor Holms vei 15 - oppstart av forhandlinger

Utbyggingsavtalen omhandler opparbeidelse av vei og fortau.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten varsler oppstart av forhandlinger med Doktor Holms vei 15 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Doktor Holms vei 15, gnr./bnr. 33/65.

 

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av vei og fortau. For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnr. 201605536. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut på offentlig høring før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
  • Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo, eller
  • postmottak@eby.oslo.kommune.no

Henvendelser merkes med «saksnummer 18/22387 – Doktor Holms vei 15».

Kontaktperson ved spørsmål:

Dette varselet er i henhold til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 (1).