Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Bygdøynesveien 15 – Varsel om oppstart av forhandlinger utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av vei, fortau og annet veiareal.

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsler Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) at det startes opp forhandlinger med Solon Eiendom AS / Bygdøy Boligutvikling DA vedrørende utbyggingsavtale for Bygdøynesveien 15, gnr. 2/bnr. 101 m.fl.

For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201405745

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

eller

Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Kontaktperson ved spørsmål:

Marte I. Jervan, tlf. 997 86 322.

Merk henvendelser med saksnummer 18/338.