Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Bryn - oppstart av forhandlinger

Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Bryn.

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Østensjøveien 42 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Østensjøveien 42, gnr./bnr. 137/49.


Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur på Bryn. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Innspill til forhandlingen rettes skriftlig til:

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
  • Eller e-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
  • Henvendelser merkes med «Østensjøveien 40-50 m. fl., sak 13/1061»

Kontaktperson ved spørsmål:

Alexander Liland, e-post: alexander.liland@eby.oslo.kommune.no