Kunngjøringer fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Brattlikollen, friområde mellom Østerli terrasse og Østerliveien - oppstart av planarbeid

Hensikten med arbeidet er å erstatte tapt friområde.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med å detaljregulere til friområde mellom Østerli Terrasse og Østerliveien – Brattlikollen,  gnr./bnr. 160/14, 347, 357 og 999/43 i bydel Nordstrand.


Hensikten med arbeidet er å erstatte tapt friområde i vedtatt detaljreguleringsplan for Lambertseter sykehjem, med nytt foreslått areal som blir omregulert fra bebyggelse- og anlegg (bolig) til friområde.


Frist for innspill/merknader

Spørsmål, merknader eller innspill sendes skriftlig innen 19. juni 2018 til: