Varsel om oppstart av forhandlinger med Royal Christiania Hotel AS om utbyggingsavtale

Biskop Gunnerus gate 3, Nygata 3, Storgata 12 og del av Skippergata. Clarion Royal Christiania Hotel.

Oslo bystyre vedtok 09.12.2015 reguleringsplan for Biskop Gunnerus gate 3, Nygata 3, Storgata 12 del av Skippergata, som bl.a. omfatter samferdselstiltak. Skippergata mellom Biskop Gunnerus gate og Nygata er regulert til gatetun.

I planen er det stilt krav om at før rammetillatelse gis skal bl.a. landskapsplan for Skippergata forelegges Bymiljøetaten og byggeplan for opparbeidelse/ oppgradering av Skippergata mellom Biskop Gunnerus gate og Nygata skal være godkjent av Bymiljøetaten. Før brukstillatelse gis til påbygg skal arealene vist i godkjent landskapsplan være ferdig opparbeidet.

Karttegning Skippergata.

I henhold til pbl. § 17-4 varsles det om at Bymiljøetaten starter opp forhandlinger med Royal Christiania Hotel AS om utbyggingsavtale.

Fremforhandlet avtaleforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om avtalen kan rettes til Bymiljøetaten, Pb. 636 Løren 0507 Oslo, tlf.: 02180 eller e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no