Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Thorvald Meyers gate

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for Thorvald Meyers gate på Grünerløkka i Oslo. Gaten ønskes i hovedsak omregulert fra kjøreveg til kollektivgate.

Gaten ønskes i hovedsak omregulert fra kjøreveg til kollektivgate. Hensikten med detaljreguleringen er å forbedre trikkens fremkommelighet og sikre gode forhold for byliv, herunder fotgjengere, varelevering, handel og annen næring. En del av planområdet er fredet etter kulturminneloven (Birkelunden kulturmiljø). Det vil bli ivaretatt i plankart og bestemmelser. Planområdet er på ca. 28daa, midlertidig riggområde inkludert.

Kart over området.

Planforslaget er konsekvensutredningspliktig, med særlig vekt på kulturminner, støy og trafikk. Det er ikke krav om planprogram. Endelig forslag til reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig høring våren 2017.

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Bymiljøetaten i Oslo
kommune. Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til: Bymiljøetaten
v/ Katarina Young, e-post: katarina.young@bym.oslo.kommune.no, Telefon
(mobil): 977 05 311, sentralbord: 02180.

Innspill kan sendes innen 15. september 2016 skriftlig til Norconsult AS ved Torhild
Gausereide, Postboks 626, 1303 Sandvika, E-post:
torhild.gausereide@norconsult.com. Telefon (mobil) 408 41 614.