Kunngjøringer

Utbyggingsavtale for Gaustadbekkdalen nord

Oslo kommune ved Bymiljøetaten starter opp forhandlinger med Statsbygg om utbyggingsavtale.

Bakgrunnen er Statsbyggs planer om tilrettelegging for oppføring av et nasjonalt livsvitenskapsbygg med bruksareal på ca. 75 000 m² ved Gaustadbekken. 

Gang- og sykkelvei, friområde og gjenåpning av bekken

I reguleringsbestemmelsene for området legges det blant annet opp til at det skal tilrettelegges for gang- og sykkelvei, og friområde på strekningen Universitetskrysset–Blindern stasjon. Videre er det krav om tilrettelegging for gjenåpning av Gaustadbekken. Reguleringsplan for Gaustadbekkdalen, nord, ble vedtatt i Oslo bystyre 15. juni 2011 (S-4602). 

Fremforhandlet avtaleforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill til avtalen

Innspill kan rettes til

Øvrige spørsmål til avtalen kan rettes til Bymiljøetaten v/ Didrik Johannessen, tlf. 976 23 687 eller Vann- og avløpsetaten v/Tharan Åse Fergus, tlf. 986 42 991.

Denne kunngjøringen er varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.