Oppstart av detaljregulering, Ljabruveien ved Mortensrudveien og Slimeveien

Bymiljøetaten ønsker å omregulere Ljabruveien på to strekninger mellom Hauketo og Enebakkveien. Det skal tilrettelegges for kollektivfelt på deler av strekningen, etableres rundkjøring ved kryssene til Mortensrudveien og Slimeveien, og utvide gangnettet til sykkelveg med fortau. Det vil samtidig sikres mer friområde langs Gjersrudbekken.  

Gi dine innspill

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til fagkyndig COWI v/ Tanja Båst Mork, tamo@cowi.com innen 14. juni 2019

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hege B. Selbekk tlf 23 48 20 30, hege.selbekk@bym.oslo.kommune.no

Dokumenter og kart

Slimeveien

Mortensrudveien

Du finner flere av dokumentene i saken i saksinnsyn (saksnummer 201811586).