Kunngjøringer

Kunngjøring av ledige drosjeløyver

Drosjesjåfører, tidligere løyvehavere i Oslo og løyvehavere i Akershus kan søke om ledig drosjeløyve i Oslo. Kunngjøringen omfatter drosjeløyver som er ledige og løyver som blir ledige frem til neste kunngjøring.

Søknadsfristen var 27. juni 2019.

Drosjeløyvene tildeles etter forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 43. Tildeling vil skje på grunnlag av ansiennitet som drosjesjåfør fulltid i Oslo og Akershus løyvedistrikt. Søker har kun fortrinnsrett til ett løyve.

Med bakgrunn i mottatte søknader om ledig drosjeløyve og søknader om overgang til Oslo Taxi AS, vil det bli utarbeidet en samlet ansiennitetsliste hvor søkerne rangeres i ansiennitetsrekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er søknadsfrist for søknad om overgang til Oslo Taxi AS, og at nye overgangssøknader derfor kan komme til og endre rekkefølgen på ansiennitetslisten (etter at fristen for å søke om ledig løyve har gått ut).

Løyvehavere som allerede har søkt om overgang til Oslo Taxi vil bli overført til ny ansiennitetsliste for 2019 og vil midlertidig få godskrevet ansiennitet for 2016-2018. Dokumentasjon på drosjedriften for disse årene må fremlegges ved evt. tilbud om drosjeløyve i Oslo Taxi.

Slik søker du drosjeløyve