Kunngjøringer

Høring: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

Illustrasjonen viser Jernbanetorget og Bjørvika med (til venstre) og uten (til høyre) grønne tak og fasader.Illustrasjon av sentrum med og uten grønne tak

Forslag til strategi for grønne tak og fasader viser Oslos ambisjoner om benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. På denne måten kan bygg bidra med viktige økosystemtjenester som for eksempel bedre overvannshåndtering, en vakrere by og tilrettelegging for pollinerende insekter.

 «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» er nå til høring. Vi inviterer næringsliv, offentlige og private aktører, organisasjoner og privatpersoner til å gi innspill til strategien. Vi oppfordrer alle mottakere til å videresende dokumentet til sine nettverk med relevante aktører. Vi ønsker å få innspill til konkrete forslag til forbedring av strategien, men også oversikt over pågående initiativer som kan bidra til å nå strategiens målsetninger.

Bymiljøetaten vil vurdere innkomne høringsinnspill og eventuelt innarbeide disse i strategien. Deretter oversendes nytt et forslag til strategi, sammen med høringsinnspillene, til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for politisk behandling.

Høringsmøte

Bymiljøetaten inviterer til høringsmøte 5. desember. Møtet holdes i Bymiljøetatens lokaler  i Karvesvingen 3. Møt opp i resepsjonen i god tid så blir du fulgt opp på møterom 6 i 5. etasje. 
Tidspunkt: 13:00 til 14:30.

Høringssvar

Høringsfrist er 15. januar 2019. Innspill sendes til Bymiljøetaten, merket med saksnr: 16/22144.

Høringssvarene kan sendes til: 

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Postadresse: Postboks 636 Løren, 0507 OSLO