Kunngjøringer

Høring: Ny gatenormal for Oslo

Den nye gatenormalen skal ivareta ambisiøse klimamål, gjøre Oslo grønnere og mer robust mot klimaendringer.

Ny gatenormal

I forslaget til ny gatenormal tas det i større grad hensyn til løsninger som prioriterer gående, syklende og kollektivtrafikk. Alle kommunale gater og veier i Oslo kommune skal nå planlegges som gater. Unntaket er veier som ligger i marka-områdene, for eksempel i Sørkedalen og Maridalen. 

Det er få veiledere i byplanlegging som er så viktig som en gatenormal. Den viser krav og prinsipper for utforming av gater og skal brukes av alle som skal planlegge, bygge og vedlikeholde en gate.

I dag bygges ikke lenger gatene primært som transportårer for biler. I en moderne og grønn by skal gatene ivareta behovene til mange ulike trafikanter og ha viktige funksjoner utover transport. Gatene er også byrom og møteplasser som innbyr til opphold og sosiale funksjoner. Behovene er mange og sammensatte. Dette krever en ny tilnærming til planlegging.

Grønn og klimavennlig by

Kommunens visjon er at Oslo skal bli “en grønnere, varmere og mer skapende by med plass for alle”. Vi skal utvikle byen på en måte som reduserer bilavhengighet, sikrer kollektivtilbudet og gjør det tryggere og enklere å ferdes for myke trafikanter. Konsekvensene av klimaendringene krever store endringer i måten vi planlegger, bygger og drifter byen. Det viktigste tiltaket for bedre klimatilpasning ved planlegging av gater er bedre overvannshåndtering.

En mer brukervennlig gatenormal

Den nye normalen er mer brukervennlig og inneholder nå en verktøykasse med illustrasjoner som viser mulig fordeling av arealer til ulike funksjoner for ulike gatetyper og gatebredder. Den inneholder også en sjekkliste med spørsmål som planleggere må stille seg når det begynnes et nytt prosjekt. Videre blir det et tydeligere skille mellom «bør» og «skal» kravene.

Den nye gatenormalen

  • inneholder krav og forslag til løsninger for håndtering av overvann, kabler og ledninger, møblering og gatebelysning, grøntanlegg og trær
  • er innarbeidet med nye klimamål i tråd med visjonen om Nullutslippsbyen, en by tilnærmet uten klimagassutslipp og helsefarlig luftforurensning
  • viser til flere forslag til løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk
  • forsterker kravet til at utbyggere må sikre at alle nødvendige funksjoner for drift av bygg og eiendom må løses på egen grunn og ikke på offentlig gategrunn
  • innarbeidet med løsninger som sikrer universell utforming

 

Høringsfrist

Høringsfristen er 7. juni 2020.

Gi innspill

Alle kan gi innspill til den nye gatenormalen. Vi ønsker spesielt å høre fra dere som jobber med planlegging, bygging og vedlikehold av gate.

Innspill sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no, merk e-posten med "Sak 20/08576."

 

 

Kontakt oss

Almudena Díaz Camacho

E-post