Kunngjøringer

Høring av endringer i drosjeforskriften i Oslo kommune - innføring av miljøkrav

En endring i lov 21.6.2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 9 fjerde ledd gir lokale løyvemyndigheter hjemmel til å stille miljøkrav til drosjenæringen for å redusere miljøskadelige utslipp. Bymiljøetaten foreslår at det stilles et miljøkrav til drosjenæringen gjennom krav til nullutslippskjøretøy for drosjer dvs. personbil for inntil 9 personer inkludert sjåfør. Bymiljøetaten foreslår at miljøkravet trer i kraft etter en overgangstid på fire år.

Hva handler høringen om

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune (MOS) har bedt Bymiljøetaten (BYM) om å utarbeide forslag til miljøkrav som kan inntas i forskrift 15.5.2013 nr. 490 om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften). Forslaget skal også inneholde et system for oppfølging, kontroll og sanksjonering av miljøkravet.

Med bakgrunn i at det er politisk vedtatt av Byrådet i Oslo at drosjenæringen skal være utslippsfrie i 2022, har BYM tatt utgangspunkt i å utrede miljøkrav gjennom krav til nullutslippskjøretøy. Med nullutslipp menes at drosjekjøring ikke har utslipp knyttet til en forbrenningsprosess i motoren. Betegnelsen nullutslipp ser derfor bort fra livssyklusanalyser for drivstoffet og kjøretøyet.

Det foreslås endringer i drosjeforskriften for å innføre miljøkrav til drosjenæringen og pålegge drosjesentraler å rapportere brudd på de nye miljøkravene. BYM anbefaler følgende endringer i forskrift 15.5.2013 nr. 490 om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune (drosjeforskriften):

I

I forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune skal § 23 første ledd lyde:

(1) Løyvehaver plikter å påse at drosje registrert for inntil 9 personer ikke har utslipp fra forbrenningsmotor.

Nåværende første, andre, tredje og fjerde ledd blir nytt andre, tredje, fjerde og femte ledd

II

I forskrift om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Oslo kommune skal § 14 nr. 7 lyde:

7. Dersom en drosje tilknyttet sentralen ikke oppfyller miljøkravet i § 23 første ledd.

III

Forskriftsendringene trer i kraft fire år etter at det er fattet vedtak om endring.

E-post og adresse for innspill

Høringssvar sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

eller

Postadresse:
Oslo kommune
Bymiljøetaten
Pb 636 Løren
0507 Oslo

Høringssvar merkes med «12/00056 Høring av endringer i drosjeforskriften i Oslo kommune»

Kontaktperson for høring

Nils Tore Eldegard
Telefon: 91 55 04 20
E-post: nils.tore.eldegard@bym.oslo.kommune.no

Dokumenter/vedlegg

Utredning, Miljøkrav til drosjenæringen (PDF)