• መውዓሊ ህጻናት፡ ቀዳማይን ማእከላይን ደርጃ ኣብያት ትምህርቲ ክፉታት እዮም። ወለድን ተመሃሮን ሰዓታት ምኽፋት ቤት ትምህርቲ ከመይ ከምዝኾነ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ሓበሬታ ክወሃቦም እዩ። ቆልዑ እቲ ዝግብኦም ትምህርቲ ምእንቲ ክረኸቡ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመጹ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንናይ ውላድካ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ዘገግልግል መመርሒ ክህሉ ይኽእል እዩ።
 • ኣብ ነጻ ግዜ ንጥፈታት ማለት ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ ኢድ፡ መዘምራን፡ ማርሽ/ korps ንቆልዑን መንእሰያት ትሕቲ 20 ዓመትን ፍቑድ እዩ።
 • ካብ ሕጂ ጀሚሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ኣብ ገዛኻ ኴንካ ብምምሃር እዩ ክኸውን።
 • ኩሉ ድንኳናት ውሳነ ሕድገት ዝተገበርለን ጥራሕ እየን ክፉታት ዝኾና፡ እንተዘይኮይነ ካልኦት ኩለን ዕጹዋት ይኾና። ዓማዊል ካብቲ ኣፍደገ ድንኳን መጺኦም ንብረት ክውሰዱ ከምዝኽእሉ ምግባር ግን ፍቑድ እዩ።
 • ኩለን ወሃብቲ ኣገልግሎት (ቤት መግብታት/እንዳሻሂታት) ዕጹዋት ይኾና። ንገዛኻ ሒዝካ ምኻድ/ Take-away ግና ፍቑድ እዩ።
 • ኣብያተ ንባብ/ biblioteker ክፉታት እዮም።
 • ናይ ሃይማኖትን ናይ ሂወት እምነት ኣርኣእያ ኣባይቲ ክፍቱታት እዮም። ምእካብ ንኣምልኾን ጸሎትን ግና ኣይፍቀድን እዩ። እንተኾነ ግና ንስነ ስርዓት ቀብርን ሓመድ ኣዳም ንምልባስን ክሳብ 50 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ እዮም። ስርዓተ ምፍናው (ሓዘን) ድሕሪ ቀብሪ ግና ኣይፍቀድን እዩ።
 • ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትካላት/Treningssentre (ጂም) ዕጹዋት ኮይነን ይጸንሓ። ድሕሪ ሕማም ንውልቃዊ ጽገና ኣካላት ንምምሕያሽ / opptrening og rehabilitering ዝዓለመ ግና ሕድገት ይግበር (ይፍቀድ)።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ኣወግድ።
 • እቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ተኽእሎ ዘለዎም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም።
 • ካብ መንበሪ ገዛኻ ወጻኢ እንተድኣ ምስ ሰባት ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክትሕሉ ዘይትኽእል ኴንካ መሸፈኒ ኣፍ ክትጥቀም ዘክር።
 • መደባትን/ ኣኼባታትን ምድላው ዝኽልክል መምርሒታት ጌና ክሳብ ሕጂ እቲ እገዳ ይቕጽል እዩ ዘሎ።
 • በጻሕቲ ክመጹኻ ፍቑድ እዩ፡ ግና ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ኣብ ግላዊ መንበሪ ገዛ ምእካብ ፍቑድ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን ኩሎም ሓደ ሜትሮ ርሕቅት ዝሕልውሉ እኹል ቦታ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ሓደ ሜትሮ ርሕቅት መምርሒ ኣብ ደምበ ገዛኻ ይኹን ኣብ መናፈሻታትን / hager og parker ውን የገልግል እዩ።
 • እንተሓሚምካ ካብ ገዛኻ ኣይትውጻእ፡ ኣእዳውካ ብግቡእ ኣጸቢቕካ ተሓጸብ፡ ምልክታት ሕማም እንተተራእዩካ መርመራ ግበር።
 • እቲ መርመራ በነጻ ምዃኑ ዘክር!


ተኣኪብካ ዝግበር መደባትን ውልቃዊ ፌስታታት/ኣኼባታት


ካብ ገዛ ወጻኢ ዝግበር መደባት:

ውልቃዊ ፌስታ/በዓል/ኣኼባ ካብ ገዛ ወጻኢ እንድሕር ዝግበር ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ካብ 10 ሰባት ዘይሓልፉ ጥራሕ እዮም ክእከቡ ዝፍቀድ።

እቶም ዝበዝሑ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበሩ መደባት ክልኩላት እዮም፡ እንተኾነ ገለ ገለ ዝፍቀዱ ኣለዉ:

 

 1. ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪን ሓመድ ኣዳም ምልባስን ካብ 50 ሰባት ዘይበዝሑ ኣብቲ ቦታ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ኩሎም እቶም ብሓንሳብ ዘይነብሩ ዘበሉ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም።
 2. ሞያውያን ዝሳተፍዎ ግጥማት፡ ውድድራት፡ ምርኢታትን ከምኦም ተመሳሳሊ መደባትን እንተኾነ ተዓዘብቲ ዘይብሉ፡
 3. ቃል ኪዳን፡ ጥምቀት ከምኦም ዝኣመሰሉ ስነ ስርዓት (ሃይማኖትን ባህልታትን) ብዘይ ካልኦት ተሳተፍቲ
 4. ንኣሽቱ ዲጂታላዊ መደባት ትሕቲ 5 ሰባት፡ ምስ ተወሳኺ ነቲ መደብ ዘካይዱ ኣገዳሲት ሰባት። ኩሎም እዚኣቶም ግና ነቲ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም።

ብሕታዊ ምትእኽኻብ ኣብ ገዛኻ ኣብ ውሽጢ ገዛን ግዳምን


ኣብ ሓደ እዋን ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ኣብ ሓደ ቦታ ብሓንሳብ ምእካብ ክልኩል እዩ። እዚ ምኽሪ እዚ ብሕታዊ ምትእኽኻብን ምብጽጻሕን ምውጋድ እዩ። ኩሎም ሰባት ካብ ነንሓድሕዶም ግዴታ እንተወሓደ ሓደ ሜትሮ ክረሓሓቑ ኣለዎም።

ውሸባ - እንተድኣ ኣብ ጥቓ ዝተለበደ ሰብ ቀሪብካ ኔርካ ወይ ኣብ ወጻኢ ሃገር ኔርካ መጺእካ

 • እንተድኣ ኣብ ጥቓ ዝተለበደ ሰብ ቀሪብካ ኔርካ ወይ ካብዚ ሃገር ወጻኢ ገይሽካ ኔርካ 10 መዓልትታት ክትውሸብ ኣሎካ።
 • እንተድኣ ምልክታት ሕማም ተራእዩካ ግዴታ ኮሮና መርመራ ግበር።
 • ዋላውን እቲ ውጽኢት መርመራ ብኮሮና ከምዘይተለኸፍካ የርኢ፣ ግዴታ ክትውሸብ ኣሎካ። እቶም መናብርትኻ ግና ክውሸቡ ኣየድልዮምን እዩ

ኣብዘን 10 መዓልትታት እዚ ዝስዕብ ክትገብር የብልካን:

 • ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ፡ ናብ ካልኦት ሰባት ምብጻሕ ወይ ካልኦት ሰባት መጺኦም ክበጽሑኻ
 • ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡራት ከተማ (buss, t-bane ወይ trikk) ምጉዓዝ

እዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ:

 • ንበይንኻ ወይ ምስቶም ምሳኻ ዝነብሩ ብእግርኻ ክትናፈስ/ቱር ክትገብር ትኽእል። እንተድኣ ግዴታ ኮይኑ ናብ ድንኳን ኬድካ ክትሽምት ትኽእል ኢኻ፣ እቲ ዝብለጽ ግና ካልኦት እንተ ዝገዝኡልካ እዩ።

ተወሺብካ ከሎኻ እንተድኣ ምስዓል ወይ ምልክታት ሰዓል ተራእዩካ ክትግለል/ክትንጸል ኣሎካ፣ መርመራ ኮሮና ከኣ ክትገብር ኣሎካ።

ምግላል/ምንጻል - እንተድኣ ተለቢድካ ወይ ምልክታት ሕማም ኮሮና ሃልዩካ

 • ኣብ እዋን ምግላል/ምንጻል ኣብ ጥቓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይትቕረብ። ዋላውን ኣብ ጥቓ ኣባላት ስድራቤትካ።
 • ኣብ ናትካ ክፍሊ ተፈለ። ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነት ናትካ መሕበሻ/ሽጎማኖ ተጠቐም።
 • እንተድኣ ኣብ ገዛኻ ክትግለል/ክትንጸል ተኽእሎ ዘይብልካ ኮይኑ ምስ ንኡስ ምምሕዳር ከባቢኻ (ቢደል ትነብረሉ) ግዴታ ተራኻብ። ንሳቶም ሓደ ክትግለለሉ/ክትንጸለሉ ትኽእል ቦታ ንምርካብ ክተሓጋገዙኻ እዮም።
 • ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ምስ ቀዋሚ ሓኪምካ ተራኸብ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና (ሌገቫክት) በዚ ቁጽሪ 116 117 ደውል። እንተድኣ ንሂወትካ ኣስጋኢ ኮይኑ ናብ 113 ደውል።

መርመራ ኮሮና ብነጻ

እንተድኣ እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሃልዮሙኻ ግዴታ መርመራ ግበር:

 • ምስዓል
 • ናይ ምስትምቓር ወይ ምሽታት ስምዒትካ እንተጠፊኡ
 • ጉንፋዕ እንተሒዙካ
 • እንተድኣ ኣብ ጥቓ ካልእ ብኮሮና ዝተለኸፈ ሰብ ኔርካ
 • መርመራ ኮሮና ኩሉ ግዜ ብነጻ እዩ።
 • ናይ ኮሮና መርመራ ንምግባር ብመንገዲ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኦስሎ ኮሙነ (oslo.kommune.no) ወይ ድማ ናብ ኮሮና ቴሌፎን 21 80 21 82 ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ናይ ኮሮና ተሌፎን ብቋንቋኻ ዝዛረቡ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ማለት (ብኖሽክ ወይ ኢንግሊሽ) መርመራ ንኽትገብር ቆጸራ ክትሕዝ እንተደሊኻ ባንክኢደ (BankID) ወይ ሚንኢደ (MinID) የድልየካ እዩ።

ውጽኢት መርመራ ኮሮና

 • እንተድኣ እቲ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ከምዘለካ ዘረጋግጽ ኮይኑ ቴሌፎን ክድወለልካ እዩ።
 • እንተድኣ ተሌፎን ዘይተደዊሉካ ኣብ helsenorge.no ብምእታው (BankID ወይ MinID የድልየካ እዩ) ወይ ናብ ኮሮና ቴሌፎን ብምድዋል ውጽኢት መርመራኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ኮሮና ቴሌፎን: 21 80 21 82

ኣብዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ክትረከብ ትኽእል:

 1. መርመራ ንምግባር ቆጸራ ክትሕዝ
 2. ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ ኮሮና
 3. ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና (ንክታበት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩካ ቁጽሪ 3 ጠውቕ)

ኣብዚ ብቋንቋኻ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ብርቱዕ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣሎካ ምስ ቀዋሚ ሓኪምካ ተዘራረብ። እንተድኣ ቀዋሚ ሓኪምካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኴንካ ወይ እቲ ትደልዮ ሓገዝ ክጸንሕ ዘይክእል ኮይኑ፣ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና (ሌገቫክት) በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን 116 117 ደውል። ንሂወትካ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ሕማም ድማ ናብ 113 ደውል።

ዝኽፈተሉ ሰዓታት:

 • ሰኑይ - ዓርቢ: 08:30 - 15:00
 • ቀዳም - ሰንበት: 09:00 - 15:00

ኮሮና ክታበት

እዚ ክታበት ንብርቱዕ ኮሮና ሕማም ዝከላኸል እዩ።

እዚ ክታበት ብነጻ ዝውሃብን ውሑስን (ዘተኣማምን) እዩ። እዚ ንኹሉ ሰብ ዋላውን እቶም ኣብ ክሊ ሓደጋ ዘለዉ ጉጅለታት ክኽተብዎ ይምከር።

እቶም ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት ፈኮስቲ ኮይኖም ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ዝጠፍኡ እዮም። ክታበት ንኽትክተብ ተራኻ ምስ ኣኸለ፡ ንኡስ ምምሕዳር (ቢደል ትነብረሉ) ቆጸራ ንምሓዝ ክውከሱኻ እዮም። ኣብቲ መኽተቢ ቦታ ብዘይ ቆጸራ ክትመጽእ ኣይፍቀድን እዩ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ norge.no/oppdater-kontaktinformasjon ብምእታው ኩሉ ሓበሬታትካ ከተሐድሶ ዘክር።

ኣሰር ለበዳ ምንዳይ

እንተድኣ ብኮሮና ተለኺፍካ ኣብ መወዳእታ እዋን ምስመን ተራኺባካ ከምዝነበርካ ግዴታ ክንፈልጥ ኣሎና። እዚ ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ንኸይልበዱ ንምክልኻል እዩ።

ንሕና ንኹሎም ረኺብካዮም ዝነበርካን ኣብ ጥቕኦም ቀሪብካ ዝነበርካን ክነዛራርቦም ኢና። ንዓኣቶም መን ለቢድዎም ክኸውን ከምዝኽእል ኣይንሕብሮምን ኢና። እቶም ነዛራርቦም ሰባት ካብቲ ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ተራኺቦምላ ዝነበሩ መዓልቲ ኣትሒዞም 10 መዓልትታት ክውሸቡ ኣለዎም። ንሳቶም ግዴታ ኮሮና መርመራ ክገብሩ ኣለዎም።

Corona information - step by step

ሓበሬታታት ኮሮና - በብሓደ (PDF 1MB)

ሓበሬታታት ኮሮና ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ኣብዚ ተገሊጹ ይርከብ። እንተ ከም ድርኺታዊ ጽሑፍ ንእተካይዶም ዝርርባት ወይ እውን ብዝዕባ ኮሮና፡ ለብዒ፡ ምክልኻል ለብዒ፡ ክታበትን ስነ-ልቦናዊ ጥዕናን ዝያዳ ንክትምሃረሉ ተጠቐመሎም ኢኻ።

ቪድዮ

ሓበሬታዊ ሓጺር ጽሑፍ