ትግርኛ | Tigrinya | Tigrinja

ውሸባን መገሻን

መንግስቲ ድሕሪ ካብ ወጻኢ ሃገር መገሻ ምምላስ፡ መን ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክውሸብ ኣለዎ ዝምልከት መምርሕታት የውጽእ።

 • ኣየኖት መምርሕታት ከም ዝትግበሩ ብዝያዳ ኣብ ሀልሰኖርገ/Helsenorge ኣንብብ

https://www.helsenorge.no/ti/coronavirus/travel-to-norway/
መወሸቢ ሆቴል ኣብ ኦስሎ ኣቐዲምካ ቦታ ክትሕዝ ኣይክኣልን እዩ። መን ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክውሸብ ኣለዎ ዶብ ፖሊስ ክሕብርኹም እዮም፡ እቶም ሓለፍቲ ኣብቲ ዶብ ዘለዉ ኸኣ ነቶም ገያሾ ናብ ዝተፈላለያ መወሸቢ ሆቴላት ኣብ ኦስታላንደት/ Østlandet ክኸፋፍልዎም እዮም።

ምግላል/ምንጻል - እንተድኣ ተለቢድካ ወይ ምልክታት ሕማም ኮሮና ሃልዩካ

 • ኣብ እዋን ምግላል/ምንጻል ኣብ ጥቓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይትቕረብ። ዋላውን ኣብ ጥቓ ኣባላት ስድራቤትካ።
 • ኣብ ናትካ ክፍሊ ተፈለ። ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነት ናትካ መሕበሻ/ሽጎማኖ ተጠቐም።
 • እንተድኣ ኣብ ገዛኻ ክትግለል/ክትንጸል ተኽእሎ ዘይብልካ ኮይኑ ምስ ንኡስ ምምሕዳር ከባቢኻ (ቢደል ትነብረሉ) ግዴታ ተራኻብ። ንሳቶም ሓደ ክትግለለሉ/ክትንጸለሉ ትኽእል ቦታ ንምርካብ ክተሓጋገዙኻ እዮም።
 • ብጽኑዕ እንተሓሚምካ ምስ ቀዋሚ ሓኪምካ ተራኸብ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና (ሌገቫክት) በዚ ቁጽሪ 116 117 ደውል። እንተድኣ ንሂወትካ ኣስጋኢ ኮይኑ ናብ 113 ደውል።

መርመራ ኮሮና ብነጻ

እንተድኣ እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሃልዮሙኻ ግዴታ መርመራ ግበር:

 • ምስዓል
 • ናይ ምስትምቓር ወይ ምሽታት ስምዒትካ እንተጠፊኡ
 • ጉንፋዕ እንተሒዙካ
 • እንተድኣ ኣብ ጥቓ ካልእ ብኮሮና ዝተለኸፈ ሰብ ኔርካ
 • መርመራ ኮሮና ኩሉ ግዜ ብነጻ እዩ።
 • ናይ ኮሮና መርመራ ንምግባር ብመንገዲ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኦስሎ ኮሙነ (oslo.kommune.no) ወይ ድማ ናብ ኮሮና ቴሌፎን 21 80 21 82 ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ናይ ኮሮና ተሌፎን ብቋንቋኻ ዝዛረቡ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ማለት (ብኖሽክ ወይ ኢንግሊሽ) መርመራ ንኽትገብር ቆጸራ ክትሕዝ እንተደሊኻ ባንክኢደ (BankID) ወይ ሚንኢደ (MinID) የድልየካ እዩ።

ውጽኢት መርመራ ኮሮና

 • እንተድኣ እቲ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ከምዘለካ ዘረጋግጽ ኮይኑ ቴሌፎን ክድወለልካ እዩ።
 • እንተድኣ ተሌፎን ዘይተደዊሉካ ኣብ helsenorge.no ብምእታው (BankID ወይ MinID የድልየካ እዩ) ወይ ናብ ኮሮና ቴሌፎን ብምድዋል ውጽኢት መርመራኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ኮሮና ቴሌፎን: 21 80 21 82

ኣብዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ክትረከብ ትኽእል:

 1. መርመራ ንምግባር ቆጸራ ክትሕዝ
 2. ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ ኮሮና
 3. ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና (ንክታበት ዝምልከት ሕቶ እንተሃልዩካ ቁጽሪ 3 ጠውቕ)

ኣብዚ ብቋንቋኻ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ብርቱዕ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣሎካ ምስ ቀዋሚ ሓኪምካ ተዘራረብ። እንተድኣ ቀዋሚ ሓኪምካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኴንካ ወይ እቲ ትደልዮ ሓገዝ ክጸንሕ ዘይክእል ኮይኑ፣ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና (ሌገቫክት) በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን 116 117 ደውል። ንሂወትካ ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ ሕማም ድማ ናብ 113 ደውል።

ኮሮና ክታበት

እዚ ክታበት ንብርቱዕ ኮሮና ሕማም ዝከላኸል እዩ።
እዚ ክታበት ብነጻ ዝውሃብን ውሑስን (ዘተኣማምን) እዩ። እዚ ንኹሉ ሰብ ዋላ’ውን እቶም ኣብ ክሊ ሓ
ደጋ ዘለዉ ጉጅለታት ክኽተብዎ ይምከር።
እቶም ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት ፈኮስቲ ኮይኖም ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ዝጠፍኡ እዮም። ክታበት ን
ኽትክተብ ተራኻ ምስ ኣኸለ፡ ንኡስ ምምሕዳር (ቢደል ትነብረሉ) ቆጸራ ንምሓዝ ክውከሱኻ እዮም።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ norge.no/oppdater-kontaktinformasjon ብምእታው ኩሉ ሓበሬታትካ ከተሐድሶ ዘክር።

ኣሰር ለበዳ ምንዳይ

እንተድኣ ብኮሮና ተለኺፍካ ኣብ መወዳእታ እዋን ምስመን ተራኺባካ ከምዝነበርካ ግዴታ ክንፈልጥ ኣሎና። እዚ ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ንኸይልበዱ ንምክልኻል እዩ።

ንሕና ንኹሎም ረኺብካዮም ዝነበርካን ኣብ ጥቕኦም ቀሪብካ ዝነበርካን ክነዛራርቦም ኢና። ንዓኣቶም መን ለቢድዎም ክኸውን ከምዝኽእል ኣይንሕብሮምን ኢና። እቶም ነዛራርቦም ሰባት ካብቲ ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ተራኺቦምላ ዝነበሩ መዓልቲ ኣትሒዞም 10 መዓልትታት ክውሸቡ ኣለዎም። ንሳቶም ግዴታ ኮሮና መርመራ ክገብሩ ኣለዎም።

Corona information - step by step

ሓበሬታታት ኮሮና - በብሓደ (PDF 1MB)

ሓበሬታታት ኮሮና ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ኣብዚ ተገሊጹ ይርከብ። እንተ ከም ድርኺታዊ ጽሑፍ ንእተካይዶም ዝርርባት ወይ እውን ብዝዕባ ኮሮና፡ ለብዒ፡ ምክልኻል ለብዒ፡ ክታበትን ስነ-ልቦናዊ ጥዕናን ዝያዳ ንክትምሃረሉ ተጠቐመሎም ኢኻ።

Posters

ቪድዮ

ሓበሬታዊ ሓጺር ጽሑፍ