Tilsynsutvalg 3 - tilsynsutvalg for Casinetto dagsenter, Gustav Vigelands vei avlastningsbolig og Øvre Skogvei bolig

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.
Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Leder tilsynsutvalg 3
Berit Jensen Riis
Telefon